gan liền trong Tiếng Anh là gì?

gan liền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gan liền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gan liền

    như gan lì

    gan liền tướng quân completely fearless, utterly intrepid

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gan liền

    như gan lì

    Gan liền tướng quân: Completely fearless, utterly intrepid