gan bàn tay trong Tiếng Anh là gì?

gan bàn tay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gan bàn tay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gan bàn tay

    palm of the hand