gan chảy mề trong Tiếng Anh là gì?

gan chảy mề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gan chảy mề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gan chảy mề

    stubborn and untractable