gan ăn cướp trong Tiếng Anh là gì?

gan ăn cướp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gan ăn cướp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gan ăn cướp

    reckless courage, robber's courage