gan gà trong Tiếng Anh là gì?

gan gà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gan gà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gan gà

    reddish brown

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gan gà

    reddish brown