gan óc trong Tiếng Anh là gì?

gan óc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gan óc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gan óc

    heart; soul; feeling

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gan óc

    heart, soul, feeling