gan chí mề trong Tiếng Anh là gì?

gan chí mề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gan chí mề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gan chí mề

    great courage

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gan chí mề

    great courage