trench landfill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trench landfill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trench landfill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trench landfill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trench landfill

    * kỹ thuật

    sự lấp đất hào

    sự lấp đất rãnh