trenching machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trenching machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trenching machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trenching machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trenching machine

    * kỹ thuật

    máy đào hào

    máy đào rãnh