trenchantly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trenchantly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trenchantly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trenchantly.

Từ điển Anh Việt

 • trenchantly

  * phó từ

  sắc bén, đanh thép, mạnh mẽ

  rõ ràng, sắc nét; sắc sảo

  sắc (dao)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • trenchantly

  in a vigorous and effective manner

  he defended his client's civil rights trenchantly