trencher-valiant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trencher-valiant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trencher-valiant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trencher-valiant.

Từ điển Anh Việt

  • trencher-valiant

    * danh từ

    người ăn khoẻ