synchro torque receiver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synchro torque receiver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synchro torque receiver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synchro torque receiver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • synchro torque receiver

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    máy thu mômen quay đồng bộ