synchronizer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synchronizer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synchronizer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synchronizer.

Từ điển Anh Việt

 • synchronizer

  /'siɳkrənaizə/

  * danh từ

  máy làm đồng bộ

 • synchronizer

  máy đồng bộ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • synchronizer

  * kỹ thuật

  bộ đồng bộ hóa

  bộ tạo đồng bộ

  mạch động bộ hóa

  máy chỉ động bộ

  máy đồng bộ

  toán & tin:

  bộ động bộ hóa

  bộ tạo động bộ

  mạch đồng bộ hóa

  điện:

  máy chỉ đồng bộ

  xây dựng:

  máy đồng bộ hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • synchronizer

  Similar:

  synchroscope: an instrument that indicates whether two periodic motions are synchronous (especially an instrument that enables a pilot to synchronize the propellers of a plane that has two or more engines)

  Synonyms: synchronoscope, synchroniser