synchronoscope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synchronoscope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synchronoscope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synchronoscope.

Từ điển Anh Việt

 • synchronoscope

  /siɳ'krɔnəskoup/ (synchroscope) /'siɳkrouskoup/

  * danh từ

  cái nghiệm đồng bộ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • synchronoscope

  * kỹ thuật

  đồng bộ kế

  đồng bộ nghiệm

  điện lạnh:

  dao động ký xung

  thiết bị chỉ đồng bộ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • synchronoscope

  Similar:

  synchroscope: an instrument that indicates whether two periodic motions are synchronous (especially an instrument that enables a pilot to synchronize the propellers of a plane that has two or more engines)

  Synonyms: synchronizer, synchroniser