synchronize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synchronize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synchronize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synchronize.

Từ điển Anh Việt

 • synchronize

  /'siɳkrənaiz/ (synchronise) /'siɳkrənaiz/

  * nội động từ

  xảy ra đồng thời

  chỉ cùng một giờ (đồng hồ)

  * ngoại động từ

  xác định sự đồng bộ (của các sự kiện...)

  đồng bộ hoá

  cho (đồng hồ) chỉ cùng một giờ

 • synchronize

  đồng bộ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • synchronize

  * kỹ thuật

  đồng bộ

  đồng bộ hóa

  làm cho đồng bộ

Từ điển Anh Anh - Wordnet