synchronized dmt (sdmt) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synchronized dmt (sdmt) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synchronized dmt (sdmt) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synchronized dmt (sdmt).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • synchronized dmt (sdmt)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    DMT đồng bộ hóa