synchronization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synchronization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synchronization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synchronization.

Từ điển Anh Việt

 • synchronization

  /,siɳkrənai'zeiʃn/

  * danh từ

  sự đồng bộ hoá

 • synchronization

  sự đồng bộ hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • synchronization

  * kinh tế

  đồng bộ hóa

  sự điều bộ

  sự đồng bộ hóa

  * kỹ thuật

  đồng bộ

  đồng bộ hóa

  sự đồng bộ

  sự đồng chỉnh

  toán & tin:

  sự đồng bộ hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet