synchronization compressor and expander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synchronization compressor and expander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synchronization compressor and expander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synchronization compressor and expander.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • synchronization compressor and expander

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ ép nén-nới rộng đồng bộ