sync limiter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sync limiter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sync limiter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sync limiter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sync limiter

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ hạn chế đồng bộ