sore shin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sore shin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sore shin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sore shin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sore shin

    * kinh tế

    bị thối rễ