sorely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sorely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sorely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sorely.

Từ điển Anh Việt

 • sorely

  /'sɔ:li/

  * phó từ

  đau đớn

  ác liệt

  vô cùng, hết sức, khẩn thiết

  help was sorely needed: sự giúp đỡ là hết sức cần thiết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sorely

  to a great degree

  I missed him sorely

  we were sorely taxed to keep up with them

  Similar:

  painfully: in or as if in pain

  she moved painfully forward

  sorely wounded

  Antonyms: painlessly