sorex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sorex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sorex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sorex.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sorex

    type genus of the family Soricidae: shrews

    Synonyms: genus Sorex

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).