sorehead(ed) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sorehead(ed) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sorehead(ed) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sorehead(ed).

Từ điển Anh Việt

  • sorehead(ed)

    * tính từ

    dễ nổi giận; hay thù vặt