soren peter lauritz sorensen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soren peter lauritz sorensen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soren peter lauritz sorensen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soren peter lauritz sorensen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • soren peter lauritz sorensen

    Similar:

    sorensen: Danish chemist who devised the pH scale (1868-1939)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).