sola bill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sola bill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sola bill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sola bill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sola bill

    * kinh tế

    phiếu khoán một bản