solatium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solatium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solatium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solatium.

Từ điển Anh Việt

  • solatium

    /sou'leiʃjəm/

    * danh từ, số nhiều solatia

    vật bồi thường, vật an ủi