smooth winterberry holly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

smooth winterberry holly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm smooth winterberry holly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của smooth winterberry holly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • smooth winterberry holly

    a holly shrub

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).