small ice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

small ice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm small ice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của small ice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • small ice

  * kỹ thuật

  đá nhỏ

  đá vụn

  nước đá nhỏ

  nước đá vụn