small ads nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

small ads nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm small ads giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của small ads.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • small ads

    * kinh tế

    quảng cáo nhỏ, rao vặt