smallest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

smallest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm smallest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của smallest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • smallest

    * kỹ thuật

    cực tiểu

    nhỏ nhất