secret voting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

secret voting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm secret voting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của secret voting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • secret voting

    * kinh tế

    bỏ phiếu không ghi tiền

    bỏ phiếu kín