secret signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

secret signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm secret signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của secret signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • secret signal

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ám hiệu