scotch woodcock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scotch woodcock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scotch woodcock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scotch woodcock.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scotch woodcock

    creamy scrambled eggs on toast spread with anchovy paste

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).