scotch black bun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scotch black bun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scotch black bun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scotch black bun.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scotch black bun

    * kinh tế

    bánh hạnh nhân hoa quả