scotch pancake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scotch pancake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scotch pancake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scotch pancake.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scotch pancake

    Similar:

    drop scone: a scone made by dropping a spoonful of batter on a griddle

    Synonyms: griddlecake

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).