scotch sugar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scotch sugar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scotch sugar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scotch sugar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scotch sugar

    * kinh tế

    đường Scotch (đường vàng)