scotch-yoke mechanism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scotch-yoke mechanism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scotch-yoke mechanism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scotch-yoke mechanism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scotch-yoke mechanism

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cơ cấu sin