scotch whisky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scotch whisky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scotch whisky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scotch whisky.

Từ điển Anh Việt

  • scotch whisky

    * danh từ

    loại rượu úytki chưng cất ở Xcốt-len

Từ điển Anh Anh - Wordnet