scotch cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scotch cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scotch cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scotch cap.

Từ điển Anh Việt

  • scotch cap

    * danh từ

    mũ bêrê rộng của đàn ông (nhất là được đội khi mặc sắc phục của ngườu ở cao nguyên Xcốt-len)