scissor leg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scissor leg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scissor leg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scissor leg.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scissor leg

    * kỹ thuật

    y học:

    cẳng chân bắt chéo