scissors crossing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scissors crossing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scissors crossing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scissors crossing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scissors crossing

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    chỗ đường giao bắt chéo

    đường đi nối kép