scissors truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scissors truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scissors truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scissors truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scissors truss

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn kèo cái kéo