scissors jack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scissors jack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scissors jack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scissors jack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scissors jack

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    con đội (loại có thanh chéo)