scissors gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scissors gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scissors gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scissors gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scissors gear

    * kỹ thuật

    ô tô:

    bánh răng kéo