scissors kick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scissors kick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scissors kick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scissors kick.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scissors kick

    a kick used in the sidestroke; legs are brought together in a scissoring motion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).