scissors hold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scissors hold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scissors hold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scissors hold.

Từ điển Anh Việt

  • scissors hold

    /'sizəz'hould/

    * danh từ

    (thể dục,thể thao) miếng khoá chân

Từ điển Anh Anh - Wordnet