scissor braces nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scissor braces nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scissor braces giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scissor braces.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scissor braces

    * kỹ thuật

    thanh giằng chéo