row nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

row nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm row giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của row.

Từ điển Anh Việt

 • row

  /rou/

  * danh từ

  hàng, dây

  a row of trees: một hàng cây

  to sit in a row: ngồi thành hàng

  dãy nhà phố

  hàng ghế (trong rạp hát...)

  in the front row: ở hàng ghế đầu

  hàng cây, luống (trong vườn)

  a hard row to hoe

  việc rất khó làm ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ)) một việc hắc búa

  it does not amount to a row of beans (pins)

  không đáng một trinh

  to hoe a big row

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm một công việc lớn, làm một công việc quan trọng

  to hoe one's [own] row

  tự cáng đáng lấy công việc của mình, làm việc không có sự giúp đỡ

  a new row to hoe

  một công việc mới

  * danh từ

  cuộc đi chơi thuyền

  to go for a row on the river: đi chơi thuyền trên sông

  sự chèo thuyền

  * ngoại động từ

  chèo (thuyền), chèo thuyền chở (hành khách qua sông...)

  to row someone across the river: chèo thuyền chở ai sang sông

  chèo đua với (ai)

  được trang bị (bao nhiêu) mái chèo

  a boat rowing eight oars: một cái thuyền được trang bị tám mái chèo

  * nội động từ

  chèo thuyền

  ở vị trí (nào) trong một đội bơi thuyền

  to row 5 in the crerw: ở vị trí thứ 5 trong đội bơi thuyền

  to row stroke in the crew: là người đứng lái trong đội bơi thuyền

  to row down

  chèo vượt lên trên (ai, trong một cuộc bơi thuyền)

  to row out

  bắt chèo đến mệt nhoài

  to row over

  bỏ xa một cách dễ dàng (trong cuộc bơi thuyền)

  to row against the flood (wind)

  làm việc gì trong hoàn cảnh có nhiều trở ngại chống đối

  to row dry

  chèo khan, đưa đẩy mái chèo nhưng không chạm vào nước

  * danh từ

  (thông tục) sự om sòm, sự huyên náo

  to kick up (make) a row: làm om lên

  what's the row?: việc gì mà om lên thế?

  cuộc câi lộn; cuộc đánh lộn

  to have a row with someone: đánh lộn với ai

  sự khiển trách, sự quở trách, sự mắng mỏ

  to get into a row: bị khiển trách

  * ngoại động từ

  khiển trách, quở trách, mắng mỏ (ai)

  * nội động từ

  làm om sòm

  câi nhau om sòm; đánh lộn (với ai...)

  to row with someone: câi nhau om sòm với ai; đánh lộn với ai

 • row

  hàng

  r. of a matrix hàng của một ma trận

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • row

  * kinh tế

  bánh mì nhỏ

  * kỹ thuật

  chuỗi

  dãy

  dòng

  hàng

  lái

  loạt

  giao thông & vận tải:

  bơi thuyền

  chèo (thuyền)

  toán & tin:

  hàng (ma trận)

  hàng lỗ (đục)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • row

  an arrangement of objects or people side by side in a line

  a row of chairs

  a long continuous strip (usually running horizontally)

  a mackerel sky filled with rows of clouds

  rows of barbed wire protected the trenches

  a linear array of numbers, letters, or symbols side by side

  a continuous chronological succession without an interruption

  they won the championship three years in a row

  propel with oars

  row the boat across the lake

  Similar:

  quarrel: an angry dispute

  they had a quarrel

  they had words

  Synonyms: wrangle, words, run-in, dustup

  course: (construction) a layer of masonry

  a course of bricks

  rowing: the act of rowing as a sport