quarrel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quarrel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quarrel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quarrel.

Từ điển Anh Việt

 • quarrel

  /'kwɔrəl/

  * danh từ

  sự câi nhau; sự gây chuyện, sự sinh sự; mối tranh chấp

  to pick (seek) a quarrel with somebody: gây chuyện cãi nhau với ai

  mối bất hoà

  cớ để phàn nàn, cớ để rầy rà

  to have no quarrel against (with) somebody: không có gì đáng phàn nàn về ai

  to espouse somebody's quarrel

  to fight somebody's quarrel for him

  đứng ra bênh vực người nào

  to fasten quarrel upon somwbody

  (xem) fasten

  to fight in a good quarrel

  đấu tranh cho lẽ phải, đấu tranh cho chính nghĩa

  to find quarrel in a straw

  hay bẻ hoẹ, hay bới bèo ra bọ

  to make up a quarrel

  giải hoà, hoà giải một mối bất hoà

  * nội động từ

  cãi nhau

  to quarrel with somebody about (for) something: câi nhau với ai về vấn đề gì

  bất hoà, giận nhau

  (+ with) đỗ lỗi, chê, phàn nàn

  a bad workman quarrel with his tools

  (tục ngữ) vụng múa chê đất lệch

  to quarrel with one's brerad and butter

  bỏ nghề đã nuôi sống mình; đi ngược lại với quyền lợi của chính mình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • quarrel

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cấu kiện bốn mặt

  kim cương cắt kính

  ô kính vuông

  tấm hình vuông

  thợ đục đá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • quarrel

  an angry dispute

  they had a quarrel

  they had words

  Synonyms: wrangle, row, words, run-in, dustup

  an arrow that is shot from a crossbow; has a head with four edges

  have a disagreement over something

  We quarreled over the question as to who discovered America

  These two fellows are always scrapping over something

  Synonyms: dispute, scrap, argufy, altercate