dispute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dispute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dispute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dispute.

Từ điển Anh Việt

 • dispute

  /dis'pju:t/

  * danh từ

  cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận

  beyond (past, without) dispute: không cần bàn cãi gì nữa

  the matter is in dispute: vấn đề đang được bàn cãi

  to hold a dispute on: tranh luận về (vấn đề gì)

  cuộc tranh chấp (giữa hai người...)

  cuộc cãi cọ; sự bất hoà, sự bất đồng ý kiến

  to settle a dispute: dàn xếp một mối bất hoà

  * nội động từ

  bàn cãi, tranh luận

  to dispute with (against) someone: bàn cãi với ai

  to dispute on (about) a subject: bàn cãi về một vấn đề

  cãi nhau, đấu khẩu; bất hoà

  * ngoại động từ

  bàn cãi, tranh luận (một vấn đề)

  chống lại, kháng cự lại

  to dispute a landing: kháng cự lại một cuộc đổ bộ

  to dispute the advance of the enemy: kháng cự lại cuộc tiến quân của quân địch

  tranh chấp

  to dispute every inch of ground: tranh chấp từng tất đất

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dispute

  * kinh tế

  sự tranh luận

  tranh chấp

  xung đột (về thương mại)

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  tranh chấp

  xây dựng:

  tranh luận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dispute

  a disagreement or argument about something important

  he had a dispute with his wife

  there were irreconcilable differences

  the familiar conflict between Republicans and Democrats

  Synonyms: difference, difference of opinion, conflict

  coming into conflict with

  Synonyms: contravention

  Similar:

  challenge: take exception to

  She challenged his claims

  Synonyms: gainsay

  quarrel: have a disagreement over something

  We quarreled over the question as to who discovered America

  These two fellows are always scrapping over something

  Synonyms: scrap, argufy, altercate